හිතන්න ඔයාල පොඩි ව්‍යාපාරයක් කරන්න හිතාගෙන ඉන්නව කියල. එහෙම නැත්නම් දැනටමත් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යනව කියල. හැබැයි මෙච්චර කාලෙකට ඔයාට හිතිල නැතුව ඇති ඔයාගෙ ව්‍යාපාරයටත් Web අඩවියක් තිබුනොත් හොඳයි