මේ දවස් වල නිතර නිතර යනව රාවණා ගැන කතා TV එකේ එහෙම. සමහර පුරාවිද්‍යා කට්ටිය එහෙමත් නිතරම හොයන්නෙ රාවණාගෙ දේවල්. බුකියෙත් යනව නිතර නිතර අපි මහා රාවණාගෙන් පැවතගෙන