මෙන්න සුපිරිම Pre-Shoot. ගැම්ම කියන්නෙ මේවට. බයික් පිස්සන්ටයි මේ

සාමාන්‍ය සම්ප්‍රදායට පිටින්, කාලෙකට පස්සෙ දැක්ක සුපිරිම අපේ රටේ කපල් එකක Pre-Shoot එකක්.. මෙන්න ගැම්මට Pre Shoot කරනව කියන්නෙ මේවට… කොහොමද පහර.. සුපිරියි නම් Share පාරක් දාගෙන යමු…