ජපාන දුම්රිය පද්ධතියට අලුතින් එකතු වු දුම්රිය..

මේ තියෙන්නෙ අලුත්ම අලුත් දුම්රිය ජපානෙ දුම්රිය පද්ධතියට එකතු උනොත්. මේ වගේ එකක් අපේ රටට එකතු උනොත් මොකක් වෙයිද කියල comment පාරක් දාගෙනම යමුද? 🤭

Facebook Comments