මෙහෙම විපතක් අපේ රටට වෙන බව අපේ මිනිස්සු විසින් මේ රජය දැනුවත් කරේ මේ විදියටයි

ඔන්න බලා ගන්න අපේ මිනිස්සු මේ නපුංසක රජය දැනුවත් කරපු විදිය රටේ ISIS තියෙනව කියල. ඒත් මෙවුන් නෙමෙයි කනකට ගත්තෙ.. දැන් තොපිට සතුටු ඇතිනෙ.

Facebook Comments